Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi

Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh nhận thức rõ rằng vai trò và sự gắn kết của chúng tôi với cộng đồng địa phương nơi phát triển dự án nhà máy điện gió có mối quan hệ chặt chẽ với việc tạo ra một cộng đồng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, công ty cũng hiểu các hoạt động phát triển cộng đồng nằm trong khung Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) nên được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế của người dân địa phương, không ngừng đồng hành cùng cộng đồng địa phương để cải thiện chất lượng cuộc sống, hướng tới phát triển bền vững ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình phát triển dự án.

Phát triển cộng đồng 

Một chương trình phát triển cộng đồng sẽ mang lại những tác động tích cực trong khu vực địa phương nơi dự án của chúng tôi triển khai.

Ecotech đã chỉ định một nhà tư vấn để thực hiện đánh giá nhu cầu cộng đồng chi tiết, xây dựng cơ sở để xác định các hoạt động cộng đồng cho Chương trình Phát triển Cộng đồng - Dự án điện gió Hiệp Thạnh, đảm bảo rằng chương trình được phát triển theo cách công bằng và mang lại hiệu quả tối đa.

Trong đó, chúng tôi đã xác định được một số Mục tiêu phát triển bền vững - SDGs của Liên Hợp Quốc phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện của cộng đồng địa phương nơi dự án được xây dưng, những mục tiêu này sẽ trở thành trọng tâm cho các hoạt động phát triển cộng đồng của chúng tôi.

 

Môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dựa trên tiêu chuẩn IFC, Rủi ro môi trường và xã hội của Dự án nhà máy điện gió Hiệp Thạnh đã được phân loại là Loại B+ (theo phân loại rủi ro của Nhà đầu tư khí hậu One (CI1)), tương đương với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) Loại B.

Bên cạnh báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đáp ứng yêu cầu của pháp luật Việt Nam đã hoàn thành và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh phê duyệt vào tháng 6/2019 với những biện pháp giảm thiểu tác động của dự án lên môi trường – xã hội; để đáp ứng các yêu cầu của cổ đông và xác định tăng cường giảm thiểu môi trường và xã hội phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế của IFC đã được hoàn thành. Trong phạm vi báo cáo ESIA, Bản kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) sẽ được thực hiện bởi Ecotech, liên danh nhà thầu EPC và các nhà thầu phụ.

Những báo cáo này sẽ được công bố cho các bên liên quan khi được hoàn thành.

Môi trường

Các nghiên cứu và đánh giá cơ bản đã xác định rằng sẽ không có tác động xấu đến rừng ngập mặn, khu bảo tồn, động vật biển hoặc dơi. Rừng ngập mặn phân tán trong các ao nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng sẽ được bảo vệ trong quá trình xây dựng tháp đường dây truyền tải. Trong khi nguy cơ chim va chạm với trụ tua-bin cũng như cột trụ đường dây được coi là thấp và sẽ không có tác động trực tiếp đến môi trường sống quan trọng, một kế hoạch hành động dành cho đa dạng sinh học đang được thực hiện để giải quyết việc bảo tồn các loài chim.

Đất

Công việc thu hồi đất, bồi thường và tái định đang được dự án thực hiện theo đúng quy định  và quy trình của pháp luật Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân cũng như đatj hiệu quả về tài chính tốt nhất cho dự án, Ecotech đã thuê một nhà tư vấn để phát triển Kế hoạch Phục hồi Sinh kế (LRP) phù hợp với Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC 5 về Thu hồi đất và Tái định cư Không tự nguyện.

Các dân tộc bản địa

Ba dân tộc chính ở Trà Vinh là Kinh, Kh'mer và Hoa. Tác động đến nhóm Kh'mer được xem xét trong Chương trình phục hồi sinh kế  LRP – Livelihood Restoration Program.