Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi

Đúng tiến độ

Đúng tiến độ

Kế hoạch phát triển và thi công xây dựng Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, cụ thể như sau
Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Trong các giai đoạn phát triển, xây dựng và vận hành, Dự án có thể sẽ tạo ra một số tác động đến môi trường và cộng đồng theo cả hai cách tích cực và tiêu cực
Hỗ trợ cộng đồng

Hỗ trợ cộng đồng

Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh nhận thức rõ rằng vai trò và sự gắn kết của chúng tôi với cộng đồng địa phương nơi công ty phát triển dự án nhà máy điện gió có mối quan hệ chặt chẽ với việc tạo ra một cộng đồng phát triển bền vững