Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi

Kế hoạch phát triển và thi công xây dựng Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, cụ thể như sau:

Tháng 3/2021: Hoàn thành thủ tục pháp lý và các hồ sơ triển khai dự án.
Tháng 4/2021: Triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị.
Tháng 3-6/2021: Hoàn thiện móng trụ gió đầu tiên.
Tháng 4-7/2021: Hoàn thành trụ gió đầu tiên
Tháng 6/2021: Hoàn thiện tuyến đường dây
Tháng 6 – 7/2021: Hoàn thành tuyến cáp ngầm
Tháng 6/2021: Hoàn tất công việc xây dựng cơ bản ở trạm biến áp.
Tháng 6/2021: Hoàn tất lắp đặt kỹ thuật trạm biến áp
Tháng 7/2021: Nhận điện từ EVN
Tháng 7-8/2021: EVN tiến hành thử nghiệm vận hành cho trụ gió
Tháng 9/2021: Vận hành thương mại
Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: tháng 9/ 2021 vận hành thương mại.