Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi

Trong các giai đoạn phát triển, xây dựng và vận hành, Dự án có thể sẽ tạo ra một số tác động đến môi trường và cộng đồng theo cả hai cách tích cực và tiêu cực. Quá trình đánh giá toàn diện đã và đang được thực hiện để xác định các tác động và lợi ích liên quan đến các hoạt động của dự án và cách đối phó với chúng trong các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành của dự án. Mục tiêu của quá trình là giảm các tác động tiêu cực và tăng cường lợi ích hoặc tác động tích cực của bất kỳ hoạt động dự định nào. Các biện pháp giảm thiểu theo kế hoạch sẽ được mô tả và các biện pháp kiểm soát bổ sung sẽ được khuyến nghị nếu các tác động vẫn được coi là khó chấp nhận.

TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN IFC ĐỂ CẢI THIỆN QUY TRÌNH ESIA

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội (Environmental and Social Impact Assessment – ESIA) được lập theo tiêu chuẩn của International Finance Corporation (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới (phiên bản tháng 10 năm 2018); với mục tiêu xác định và đánh giá các tác động cũng như rủi ro về mặt môi trường - xã hội của dự án tại nơi xây dựng dự án, đồng thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu và hướng dẫn giám sát các rủi ro, tác động này trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành dự án.

Trước đo, công việc lập và phê duyện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam với mục đích bảo vệ môi trường và cộng đồng khỏi các tác động môi trường và xã hội tiềm ẩn trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. Trong khuôn khổ công tác lập báo cáo ĐTM, chúng tôi đã dự báo và đánh giá tác động đối với môi trường và cộng đồng xung quanh khu vực dự án, cũng như môi trường làm việc của người lao động trong giai đoạn xây dựng và vận hành dự án. Trên cơ sở đó, công tác ĐTM xác định và đề xuất các biện pháp khả thi để giảm thiểu,  ngăn ngừa và giám sát các tác động tiềm năng được phân tích trong Báo cáo ĐTM.

CÁCH CHÚNG TÔI HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG

Giảm nhiễu đất đến mức tối thiểu.

Thực hiện bản đồ địa hình chi tiết.
Giảm ảnh hưởng môi trường sống trong khi xây dựng nếu có thể.
Đánh giá môi trường sống của động vật hoang dã (bao gồm chim và dơi).
Các nghiên cứu về các loài hiếm, bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.
Đánh giá tác động tiếng ồn.
Nghiên cứu hiệu ứng bóng nhấp nháy.
Đảm bảo an toàn công cộng.
Giảm thiểu ảnh hưởng đến tài nguyên văn hóa.
Duy trì chất lượng nước.